อำเภอรัตนบุรี ปรับรูปแบบการบริหาร พช.อ.ให้ประชาชน ร่วมกำหนดทิศทาง เป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

อำเภอรัตนบุรี ปรับรูปแบบการบริหาร พช.อ.ให้ประชาชน ร่วมกำหนดทิศทาง เป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ในหน้าที่ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอรัตนบุรี (พชอ.) ประชุมคณะกรรมการ พช.อ. เพื่อหารือ การขับเคลื่อน เชื่อมประสานข้อมูล และ บูรณาการการทำงานภายใต้การบริหารงานที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา อำนวยการ และ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ อำเภอรัตนบุรี (ศจพ.อ.รัตนบุรี) ซึ่งกำหนดแนวทางบูรณาการ โดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จะร่วมเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ที่บ้านครัวเรือนยากไร้ลำบาก เดือนละ 1 ตำบล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่ขนานไปกับการช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ยากไร้ลำบากตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ พช.อ.อำเภอรัตนบุรี ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด กำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมวางแผน กำหนดประเด็นพัฒนา และ ร่วมดำเนินการ เพื่อบูรณาการทรัพยากรทุกด้านในชุมชน และ หน่วยงานของรัฐ นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเอง ในรูปแบบของ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หรือ พชต. และ การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนในรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่

 

สำหรับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 โดยให้ทุกภาคส่วน ประชาชนและชุมชน สามารถพึ่งตนเองและ เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และ ส่วนราชการ ซึ่งให้ทุกภาคส่วนในพื้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงแผนพัฒนาจังหวัด และ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

Related posts